Verklaring inzake gegevensbescherming


Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons bedrijf. Over het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Als een betrokkene echter online gebruik wenst te maken van specifieke diensten van ons bedrijf, dan kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, dan vragen wij u, de betrokkene, over het algemeen om toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgeset, BDSG), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU met ingangsdatum 25 mei 2018 en andere toepasselijke wetten. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wenst ons bedrijf informatie te verstrekken over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verwerken en u te informeren over uw rechten als potentiële betrokkene.

Ons bedrijf heeft vele technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Niettemin zijn gegevensoverdrachten via internet over het algemeen kwetsbaar voor beveiligingslekken, waardoor absolute bescherming niet mogelijk is.


1 Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming van ons bedrijf is gebaseerd op de AVG. Onze verklaring inzake gegevensbescherming dient gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen definiëren we vooraf de gebruikte termen:

1.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon" (artikel 4, lid 1 van de AVG);

1.2 Betrokkene
Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.

1.3 Verwerking
"Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.4 Recht op beperking van de verwerking
"Beperken van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

1.5 Profilering

"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

1.6 Pseudonimisering
"Pseudonimisering": het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden apart bewaard en er worden technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

1.7 Verwerkingsverantwoordelijke
"Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.8 Verwerker
"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

1.9 Ontvanger
"Ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die echter mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

1.10 Derde
"Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

1.11 Toestemming
"Toestemming": elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;


2 Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de AVG is:
Fissler GmbH
Harald-Fissler-Straße 1
55743 Idar-Oberstein, Duitsland

E-mail: zentrale@fissler.de
www.fissler.com

3 Contactgegevens van onze externe functionaris voor gegevensbescherming

Dhr. Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg, Duitsland
Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Elke betrokkene kan rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming.


4 Cookies
De website van ons bedrijf maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een computersysteem worden opgeslagen via een internetbrowser.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke cookiecode. Deze cookiecode bestaat uit een tekenreeks die het mogelijk maakt websites en servers toe te wijzen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID. Door gebruik te maken van cookies is Fissler GmbH in staat u gebruiksvriendelijke diensten aan te bieden die zonder het instellen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kunnen wij de informatie en aanbiedingen op onze website optimaliseren ten voordele van de gebruiker. Zoals hierboven vermeld, stellen cookies ons in staat terugkerende bezoekers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Websitebezoekers die cookies gebruiken, hoeven bijvoorbeeld bij elk bezoek niet opnieuw hun toegangsgegevens in te voeren, omdat de website deze informatie onttrekt aan het cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie voor een winkelwagentje in de webshop. De webshop gebruikt een cookie om de artikelen op te slaan die een klant in zijn of haar virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

U kunt het instellen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de webbrowser die u gebruikt te configureren en zo permanent bezwaar te maken tegen het instellen van cookies. Daarnaast kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers. Als u cookies in uw internetbrowser uitschakelt, dan kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.


5 Het vastleggen van algemene gegevens en informatie

Telkens als een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website van Fissler GmbH oproept, worden een aantal algemene gegevens en informatie vastgelegd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De vastgelegde gegevens kunnen bestaan uit de gebruikte browsertypen en -versies, het besturingssysteem van het toegangssysteem, de website vanwaaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de verwijzer), de webpagina's die op onze website via een toegangssysteem bereikt worden, de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, het internetprotocoladres (IP-adres) en andere soortgelijke gegevens en informatie die wij gebruiken ter voorkoming van criminaliteit bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Fissler GmbH geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie noodzakelijk om de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, om de inhoud van onze website te optimaliseren, om de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen en om in het geval van een cyberaanval aan rechtshandhavingsinstanties de noodzakelijke informatie te verstrekken voor vervolging. Fissler GmbH maakt een statistische analyse van deze anoniem verzamelde gegevens en informatie. Het doel is de gegevensbescherming en -beveiliging binnen ons bedrijf te verbeteren om het optimale beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door de betrokkene gespecificeerde persoonsgegevens opgeslagen.


6 Contactmogelijkheden via de website
De website van ons bedrijf bevat informatie die snel elektronisch contact met ons mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres voor elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, dan worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die de betrokkene vrijwillig verstrekt aan de verwerkingsverantwoordelijke, worden opgeslagen om te verwerken of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.


7 Routinematige wissing en afscherming van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene slechts op voor de periode die nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken, of voor zover de wet- of regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is dit toegestaan. Als het doel waarvoor de gegevens bewaard worden niet langer van toepassing is, of als een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn afloopt, dan worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.


8 Rechten van de betrokkene

8.1 Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordel?ke de bevestiging te verkr?gen of er al dan niet hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, dan kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming of tot een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8.2 Recht op inzage
Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie op te vragen over zijn of haar persoonsgegevens die zijn opgeslagen, alsmede op een kopie van deze informatie. Voorts heeft de betrokkene op grond van de richtlijnen en verordeningen toegang tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, dan heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met deze doorgifte.
Als de betrokkene van dit recht op inzage gebruik wenst te maken, dan kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.

8.3 Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
Als de betrokkene van dit recht op rectificatie gebruik wenst te maken, dan kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.

8.4 Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")
Elke betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:
de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.


Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst te verzoeken om de wissing van persoonsgegevens door ons bedrijf, dan kan hij of zij daartoe te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming ziet er onmiddellijk op toe dat het verzoek om gegevens te wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming treft in individuele gevallen de nodige maatregelen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft op basis van het de Europese wetgeving het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst te verzoeken om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door ons bedrijf, dan kan hij of zij daartoe te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zorgt voor de beperking van de verwerking.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Elke betrokkene heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1 van de AVG heeft de betrokkene voorts het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is, en voor zover dit geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8.7 Recht op bezwaar
Elken de verwerking van hem of he betrokkene heeft recht om vanwege met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegaar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Ons bedrijf staakt de verwerking van de persoonsgegevens wanneer bezwaar wordt gemaakt, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of als er sprake is van gronden die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als ons bedrijf persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, dan heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt voor profilering voor zover dit verband houdt met deze direct marketing. Als de betrokkene er bezwaar tegen maakt dat ons bedrijf zijn of haar gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Als persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, dan heeft de betrokkene bovendien het recht om met zijn of haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8.8 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Elke betrokkene dient het recht te hebben niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, wanneer daaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, indien het besluit niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of niet is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of niet berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke of als het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan treft ons bedrijf passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene van de rechten op het gebied van geautomatiseerde individuele besluitvorming gebruik wenst te maken, dan kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.
8.9 Het recht om toestemming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de betrokkene van het recht om toestemming in te trekken gebruik wenst te maken, dan kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor de gegevensbescherming.


9 Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures
De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de sollicitanten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch uitgevoerd worden. Dit is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten per e-mail of via een webformulier op de website indient bij de verwerkingsverantwoordelijke. Als ons bedrijf een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, dan worden de verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de arbeidsverhouding conform de wettelijke vereisten. Als onze onderneming geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van het besluit tot afwijzing automatisch gewist, op voorwaarde dat er geen enkel ander gerechtvaardigd belang de verantwoordingsverantwoordelijke weerhoudt van de gegevenswissing. Een ander gerechtvaardigd belang in dit verband is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

10 Trackingtools
Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Google Analytics
Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke het onderdeel Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een web analytics-service. Web analytics is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalyseservice verzamelt onder meer gegevens over de website waarvan een persoon afkomstig is (de "verwijzer"), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
Voor web analytics via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Met deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij de toegang tot onze website vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren, waarin de activiteiten op onze websites worden getoond, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website aan ons aan te bieden.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van het cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke opening van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarin een Google Analytics-onderdeel is geïntegreerd, geeft de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens door via het onderdeel Google Analytics voor onlinereclame en de afwikkeling van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene. Deze informatie helpt Google onder meer helpt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en op basis hiervan provisieafrekeningen te maken.

Het cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond, en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser te allen tijde het instellen van cookies via onze website verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser verhindert eveneens dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Daarnaast kunnen cookies die Google Analytics al gebruikt te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Ook heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een door Google Analytics gegenereerde gegevensverzameling die verband houdt met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om deze uit te sluiten. Daartoe dient de betrokkene de browser Add-on downloaden via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze te installeren. Deze browser Add-on laat Google Analytics door middel van een JavaScript weten dat gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. Google beschouwt de installatie van de browser Add-on als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, dan dient de betrokkene de browser Add-on opnieuw te installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de betrokkene de browser Add-on is verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere bevoegde persoon, dan kan de browser Add-on opnieuw geïnstalleerd of geactiveerd worden.

Nadere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en op www.google.com/analytics/terms/us.html. Meer toelichting over Google Analytics vindt u onder de volgende link: https://www.google.com/analytics/.
Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Facebook
De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online community, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en op elkaar te reageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt sociale netwerkgebruikers onder andere de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en aan de hand van vriendschapsverzoeken een netwerk op te bouwen.

De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, dan is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland de verwerkingsverantwoordelijke.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde internetpagina's, waarop een Facebook-onderdeel (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de webbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden via het Facebook-onderdeel. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, dan herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en gekoppeld aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website klikt, zoals de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking schrijft, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Facebook-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene een dergelijke gegevensoverdracht naar Facebook niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat hij of zijn onze website opent.

Het gegevensbeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast bevat dit beleid uitleg over de instellingsmogelijkheden die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende applicaties beschikbaar waarmee betrokkenen de overdracht van gegevens naar Facebook kunnen blokkeren, zoals de Facebook Blocker van Webgraph. Deze kan worden verkregen via webgraph.com/resources/facebookblocker/. De betrokkene kan dergelijke toepassingen gebruiken om de overdracht van gegevens naar Facebook te blokkeren.

Gebruik van Facebook Remarketing
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Het doel van deze functie is om bezoekers van deze website advertenties te tonen die zijn afgestemd op hun interesses als zij het sociale netwerk Facebook bezoeken ("Facebook-advertenties"). Hiervoor is op deze website de Facebook-remarketingtag geïmplementeerd. Deze tag brengt een directe link naar de Facebook-servers tot stand als een individu onze website bezoekt. Dit houdt in dat er een bericht naar de Facebook-server wordt gestuurd dat u deze website hebt bezocht en dat Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-account koppelt. Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens en uw respectievelijk rechten en opties om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op:
https://www.facebook.com/about/privacy/
U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" op de pagina deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ .
Hiertoe dient u op dat moment ingelogd te zijn op Facebook.

Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Twitter
De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers "tweets" kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten, die beperkt zijn tot 280 karakters. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor personen die niet bij Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook aan de "volgers" van de betreffende gebruiker weergegeven. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde internetpagina's, waarop een Twitter-onderdeel (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://dev.twitter.com/web/tweet-button. In de loop van deze technische procedure komt Twitter te weten welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. Het doel van de integratie van het Twitter-onderdeel is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website door te geven, deze website te publiceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, dan herkent Twitter bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via het Twitter-onderdeel en gekoppeld aan de respectievelijke Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Twitter-knoppen op onze website klikt, dan wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.
Via het Twitter-onderdeel ontvangt Twitter informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene een dergelijke gegevensoverdracht naar Twitter niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat hij of zijn onze website opent.
Het privacybeleid van Twitter dat van toepassing is, kan bekeken worden op https://twitter.com/privacy?lang=en.

Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik en de toepassing van YouTube
De verwerkingsverantwoordelijke heeft onderdelen van YouTube op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waar gebruikers gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en van opmerkingen kunnen voorzien. YouTube staat de publicatie van allerlei soorten video's toe, zodat u via het Internetportaal volledige films en tv-uitzendingen evenals muziekvideo's, trailers en video's kunt openen die door gebruikers zijn gemaakt.
De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde internetpagina's, waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om het betreffende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube kunt u lezen op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.
Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, dan herkent YouTube bij elke bezoek aan een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en wordt gekoppeld aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene ten tijde van het bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene een dergelijke gegevensoverdracht aan YouTube en Google niet wenst, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich te afmelden bij zijn of haar eigen YouTube-account voordat onze website geopend wordt.

Het privacybeleid van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, verstrekt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Abonneren op onze nieuwsbrief
Op de website van Fissler GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt.
Fissler GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig over het aanbod van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De betrokkene kan de nieuwsbrief van het bedrijf alleen ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en indien (2) de betrokkene zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in het kader van het "double opt-in"-proces een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat aanvankelijk door de betrokkene is geregistreerd. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor het toesturen van de nieuwsbrief of het in de toekomst toesturen van e-mails voor reclamedoeleinden.

Tijdens de registratie slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, alsmede de datum en het tijdstip van registratie. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk om het (potentiële) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te reconstrueren en dient derhalve de doelstellingen om de verwerkingsverantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

De persoonsgegevens die verzameld worden tijdens de registratie worden enkel gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor de bijbehorende registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijziging van technische omstandigheden. Het abonnement op onze nieuwsbrief of reclame-e-mails kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De verleende toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verleend voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden voor de nieuwsbrief op de website van de verwerkingsverantwoordelijke. Hij of zij kan de verwerkingsverantwoordelijke ook op een andere manier op de hoogte te stellen van zijn of haar wens om zich af te melden.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief is opgeslagen, worden ook doorgegeven aan Emarsys en Emarsys slaat deze gegevens ook op. Als u een klantaccount voor onze webshop hebt en u abonneert zich op de nieuwsbrief via dit account, dan worden de door u verstrekte klantgegevens ook doorgegeven aan Emarsys. De gegevens die voor het abonnement op de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derden verstrekt.

Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland; www.emarsys.com) verzorgt de technische verzending van onze nieuwsbrief. Dit Oostenrijkse bedrijf, met kantoren in Berlijn, levert software en infrastructuur aan zijn klanten om op toestemming gebaseerde elektronische berichten aan ontvangers te leveren. Emarsys neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontvangers van zijn klanten zeer serieus en heeft een uiterst strikt spambeleid geïmplementeerd. Als u toestemming heeft gegeven, zoals hieronder beschreven, dan gebruikt Fissler de verzamelde voorkeuren op basis van het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel en voegt uw e-mailadres samen met dit gebruikersprofiel voor de inhoud en het ontwerp van uw gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Bovendien biedt Emarsys verschillende analysemogelijkheden om te bepalen hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers een e-mail hebben ontvangen, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail hebben afgemeld van een lijst. Deze analyses worden echter alleen op groepsniveau uitgevoerd; we gebruiken deze niet om individuen te analyseren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Emarsys vindt u op: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Nieuwsbrieftracking
De nieuwsbrieven van Fissler GmbH bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een minieme, in e-mails geïntegreerde afbeelding die worden verzonden in HTML-formaat, om toevoeging aan een logbestand en analyse mogelijk te maken. Dit maakt de statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de geïntegreerde trackingpixel kan Fissler GmbH zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links de betrokkene in de e-mail heeft aangeklikt.

Dergelijke persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven verzameld worden, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming, verleend door middel van de "double opt-in"-procedure, in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Fissler GmbH beschouwt een verzoek tot afmelding voor de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

Google ReCaptcha
We gebruiken de botherkenningsfunctie ("ReCaptcha") van leverancier Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, bijvoorbeeld voor het invullen van online formulieren. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
We integreren kaarten van "Google Maps" van leverancier Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De gegevens die voor verwerking worden verzameld, kunnen met name het IP-adres en de locatiegegevens van de gebruiker omvatten, maar niet zonder hun toestemming (die gewoonlijk wordt bepaald door de instellingen van de mobiele telefoon). Deze gegevens kunnen in de Verenigde Staten verwerkt worden. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

11 Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

De federale ambtenaar voor privacy en
vrijheid van informatie van Rijnland-Palts
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 61 31 2 08 24 49
Fax: +49 (0) 61 31 2 08 24 97
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

12 Wijzigingen in de verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze bepalingen inzake veiligheid en gegevensbescherming te wijzigen, mocht dit noodzakelijk zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig wijzigen. Neem altijd de nieuwste versie van onze verklaring over gegevensbescherming in acht.
(04/2018)